צו לימוד חובה שיעור ההשתתפות של המדינה ושל הרשויות המקומיות - בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים תשע"ז תשע"ח - 2017 - 2018