עמדת מרכז השלטון המקומי לוועדה לבחינת שיפור הסביבה העסקית בישראל