עמדת מרכז השלטון המקומי ביחס להצעות החוק לצמצום מספר תאגידי המים והביוב (2017) והצעה לשינויים מבניים במשק המים והביוב