מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות בדיון על קביעת אמות מידה לטיפול בפסולת מעסקים


לקראת הדיון בבית המשפט העליון בנושא פסולת עסקים דנו מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ועיריות חיפה, ויבנה בעמדה הרשמית של העיריות והמועצות בנושא