מחקר לבדיקת המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל


מחקר לבדיקת המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית במסגרת עבודת הרשויות המקומיות בחברה הערבית.
דו"ח סופי - מוגש למרכז השלטון המקומי בישראל. דצמבר 2015

25014ImageFile3.pdf