חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2022


חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2022 אושר בקריאה שנייה ושילישית בכנסת. מצ"ב הקישור לחוק שפורסם ברשומות.