הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 150) - התשפ"ב אושרה סופית בקריאה שנייה ושלישית בכנסת

הוראת השעה המאפשרת לרשויות מקומיות לפעול ולהסדיר בתחומן עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי וכן הטלת היטל שמירה בגין שירותים אלה, הפכה להוראת קבע.


מצ"ב קישור לפרסום החקיקה ברשומות.