אכרזת המיסים גבייה- הארכת תוקף


שר האוצר חתם על הארכת הוראת השעה בדבר-  אכרזת המיסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ב-2021, כך שזו האחרונה מוארכת עד ליום 31 בדצמבר 2021.

מצ"ב קישור לאכרזה.