אודות התכנית

מרכז השלטון המקומי הציב כיעד מרכזי לשנים 2014 - 2011 את נושא ההתייעלות בצריכת משאבים בכלל והתייעלות בצריכת החשמל והאנרגיה בפרט ברשויות המקומיות. המרכז פועל להעלאת המודעות וליישום תכנית התייעלות ברשויות מקומיות באמצעות הפצת הידע, פיתוח תכניות אופרטיביות, שיתופי פעולה וגיוס משאבים. המטרה הראשונה בהתייעלות היא השגת חסכון כלכלי לתקציב הרשות המקומית והמטרה השנייה, חשובה לא פחות - צמצום ההשפעה הסביבתית השלילית והעלאה לסדר היום הציבורי את ההכרה בצורך לאמץ פיתוח בר קיימא כגישה כוללת לניהול עירוני.

כחלק מיוזמה זו, גיבש המרכז לשלטון מקומי עבור רשויות בינוניות וקטנות את תוכנית "תג הסביבה", שהנה תוכנית להתייעלות בצריכת המשאבים. התכנית היא מיזם משותף של מרכז השלטון המקומי והמשרד להגנת הסביבה.
מטרת התוכנית הנה להקנות לרשויות המקומיות כלים ניהוליים ומעשיים להובלת תהליכים ארוכי טווח של התייעלות סביבתית תוך הצבת יעדים כמותיים, גיבוש תוכניות פעולה והבאתן לידי מימוש.
תוכניות להתייעלות סביבתית תכליתן להציע שורה של צעדים ופעולות לשימוש מושכל במשאבים וצריכה חסכונית ואחראית. הפעולות קשורות הן לצד הטכנולוגי, כמו התקנת מערכות ואביזרים חוסכי אנרגיה, והן לצד החינוכי, קרי: הטמעת שינויי התנהגות וקידום אורח חיים מקיים בקרב התושבים. ההתייעלות המושגת אינה פוגעת באיכות ורמת השירותים אותם מקבלים התושבים, אך מביאה לניהול עירוני טוב יותר.

תוכנית "תג הסביבה" מתמקדת בהיבטים שעליהם לעירייה אחריות תפעולית ישירה והם נמצאים בשליטתה: מערך ניהול הפסולת בעיר, צריכת אנרגיה (בעיקר חשמלית) וצריכת מים במבנים ציבוריים ובמוסדות חינוך, זאת מתוך מטרה ליצוק את היסודות לפעילות המשך מול הסקטורים האחרים (בראשם משקי הבית) – המשפיעים יותר, אך גם קשים יותר לטיפול מההיבט של הרשות המקומית. להצלחת התוכנית דרושים שיתוף פעולה והתגייסות של גורמים שונים ברשות המקומית ובכלל זאת: הדרג הבכיר, הפקידים המקצועיים, כלל עובדי הרשות ובהמשך גם התושבים.

התייעלות סביבתית ברשות מקומית מתחילה בחשיבה אסטרטגית המגדירה את חזון הרשות ואת מדיניותה מול אתגרי הפיתוח לשנים הבאות וקובעת מטרות ויעדים ברורים תוך ציון טווחי זמן להשגתם. האסטרטגיה מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות ברשות וקשורה קשר הדוק למדיניות תכנון ארוכת טווח של ניהול מערך האיסוף והטיפול בפסולת ברשות וניהול המבנים והתשתיות המצויים באחריות הרשות.
תוכנית תג הסביבה מושתת על מדריכים מקצועיים המספקים לדרג המבצע ברשות ארגז כלים והנחיות מפורטות לביצוע מרכיבי התוכנית, החל משלב איסוף הנתונים, דרך בניית תוכנית ההתייעלות וכלה בביצוע ניטור ובקרה. בד בבד מקנה התוכנית לדרג הניהולי ברשות כלים ומידע מנחה להובלת והתנעת התהליך ומתווה דרך ברורה ליישום התכנית על ידי קביעת אבני דרך.

לחצו כאן לצפייה במדריך כללי על תכנית תג הסביבה