מרכז השלטון המקומי בישראל (מש"מ) הוא גוף בו מאוגדות כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל. המרכז כונן בשנת 1938, עשור לפני הקמת המדינה, תחת השם "חבר המועצות המקומיות". הוא נרשם רשמית כאגודה עות`מנית והממשלה המנדטורית הכירה בו כגוף המייצג את השלטון המקומי העברי בארץ.

אל ה"חבר" הצטרפו עם הקמתו כל המועצות המקומיות העבריות שהיו קיימות בעת ההיא, בסה"כ 24 במספר, למעט הערים הגדולות. בשנת 1953 נוספו אל ה"חבר" שלוש הערים הגדולות: ירושלים, תל אביב וחיפה ולארגון ניתן שם חדש "מרכז השלטון המקומי". בגלל אופיין המיוחד של המועצות האזוריות, הן לא הצטרפו לארגון והקימו התארגנות נפרדת בשם "מרכז המועצות האזוריות בישראל". כיום חברות במרכז השלטון המקומי (ובארגון המקביל מרכז המועצות האזוריות) כל 259 הרשויות המקומיות בישראל.

תפקידו העיקרי של מרכז השלטון המקומי הוא לייצג את הרשויות המקומיות ולקדם את ענייניהן בפני הכנסת ומול גורמי הממשלה השונים, וכן בפני מוסדות ציבוריים וארגונים בארץ ומרחבי העולם. לצורך כך, פועל המרכז באופן אינטנסיבי בוועדות הכנסת השונות ומול משרדי הממשלה הרלוונטיים, תוך התמקדות בזירה החקיקתית בניסיון להסדיר בחוק יסוד את אחריות השלטון המקומי, סמכויותיו ואת המשאבים שעל הממשלה להקצות לו. בנוסף מהווה מרכז השלטון המקומי מנחה ומייעץ מקצועי לרשויות המקומיות בתחומי פעילותן השונים.

מרכז השלטון המקומי רשום כעמותה על פי חוק העמותות ופועל ללא מטרת רווח. פעילות המרכז ממומנת מדמי חבר שמשולמים ע"י הרשויות המקומיות, מהכנסות עצמיות מפעילויות הדרכה ופיקוח, מהכנסות של חברת הבת שבשליטת המרכז -החברה למשק וכלכלה ומתמיכת מפעל הפיס המצוי בבעלות הרשויות המקומיות.

הרשויות המקומיות החברות בארגון הן רב גוניות, גדולות וקטנות, מבוססות וחלשות, יהודיות, ערביות, דרוזיות וצ`רקסיות, חילוניות וחרדיות, ערים במרכז הארץ וערי פיתוח בפריפריה. לעיתים יש לרשויות אינטרסים מנוגדים בנושאים שונים המצויים על סדר היום, אך מרכז השלטון המקומי מקפיד לאורך שנים לשמור על אחדות השורות מתוך הבנת חשיבות הסולידריות בין גווני האוכלוסייה במדינת ישראל.

בראש מרכז השלטון המקומי מכהן יושב ראש נבחר. הבחירות לתפקיד היו"ר מתקיימות אחת לחמש שנים, הן אישיות וחשאיות ונערכות כחודשיים לאחר הבחירות לרשויות המקומיות המתקיימות במדינה. יו"ר מרכז השלטון המקומי כיום הוא ראש העיר מודיעין-מכבים-רעות מר חיים ביבס, אשר נבחר לתפקיד בינואר 2014 .כל ראשי העיריות והמועצות המקומיות בישראל מרכיבים את האסיפה הכללית של מרכז השלטון המקומי שבראשה עומד ראש עריית מגדל העמק מר אלי ברדה.