מינהל כלכלה מרכז את התחומים הפיננסיים, הכלכליים והתקציביים הקשורים בפעילות הרשויות המקומיות בישראל וייצוגם אל מול השלטון המרכזי, הכנסת ומוסדות נוספים בתחומים אלו. המינהל מסייע לרשויות המקומיות במתן כלים וקידום תהליכים לחיזוק הרשויות המקומיות לעצמאות כלכלית.