פותרים סכסוכים במגוון נושאי תכנון ובנייה

סכסוך בין רשות מקומית במרכז הארץ ובעלי זכויות במקרקעין בעניין קרקע אשר ייעודה שונה במסגרת תכנית מחקלאות לדרך ובהמשך הופקעה על ידי הרשות המקומית, נפתר בהצלחה , בהליך גישור שהתנהל בבית לגישור ובוררות במרכז השלטון המקומי בראשותה של עוה"ד מיטל וינקלר תשובה , בפני המגשרים עוה"ד שולה רגב והשמאי מר טל אלדרוטי.

בהמרצת פתיחה שהוגשה לבית המשפט המחוזי תל אביב התבקש בית המשפט להורות לרשות המקומית לשלם פיצויי הפקעה, ובמסגרת הליך זה פנו הצדדים בהסכמה ליישוב המחלוקות ביניהם לבית לגישור ובוררות במרכז השלטון המקומי.

בהליך הגישור נבחנו טענות הצדדים באשר להמרצת הפתיחה התלויה ועומדת בבית המשפט המחוזי תל אביב תוך התייחסות לטענות שונות של הצדדים בהליכים קודמים שנוהלו בין הצדדים והמתייחסים לאותם מקרקעין, לרבות תביעה לירידת ערך עקב תכנית בהתאם להוראת סעיף 197 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה -1965 עליה הוגש ערר ופנייה לשר הפנים לפסיקת פיצויי סבל.

הסדר הגישור נחתם לאחר שכל המחלוקות בנושאים המשפטיים והשמאיים נבחנו ונשקלו ע"י הצדדים, באי כוחם והמגשרים, וסכום הפיצוי גובש תוך הערכת חלוקת הסיכונים והסיכויים של הצדדים, כל זאת מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות האחר ולצרכי פשרה בלבד.

הסדר הגישור שנחתם בין הצדדים סיים את כלל המחלוקות שבין הצדדים באשר למכלול טענותיהם, הן בהליך התלוי ועומד והן בהליכים קודמים,  הוגש לבית המשפט המחוזי המסגרת המרצת הפתיחה וקיבל את אישורו של בית המשפט הנכבד תוך דברי הלל ושבח לעבודת המגשרים.

הבית לגישור ובוררות מרכז השלטון המקומי - גישור בתכנון ובנייה