UniverCity  פועל תחת מינהל ללימודים מוניציפאליים במרכז השלטון המקומי ואמון על הכשרת עובדי הרשויות המקומיות. המינהל מציע מגוון כלים מקצועיים באמצעות קורסים, ימי עיון, תארים ראשונים ושניים והשתלמויות שנתיות בשיתוף עם האיגודים המקצועיים.