מיקום הקורס: ZOOM

משך הקורס: 50 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים.

מועד פתיחת הקורס: 15.02.2023

שכר לימוד:
2310 ₪ -
לעובדי הרשויות המקומיות בלבד.
2540 ₪ - לגורמים אחרים.


העולם המשתנה ללא הרף, מציב אתגרים רבים בפני ארגונים ומנהלים. "כללי המשחק" הניהוליים משתנים, המורכבות עולה והסביבה הדינמית מחייבת למידה והתעדכנות תמידיים. נוסף על ידע מקצועי, זקוק המנהל של ימינו לסט כלים ומיומנויות ניהול אשר יאפשרו לו התמודדות עם הסוגיות והדילמות הניהוליות איתן הוא מתמודד בהווה ועשוי להתמודד בעתיד.