מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 13/02/2023 
מועד סיום הקורס: 06/03/2023

שכר לימוד:
1,990 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,300 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בהינתן תנאי פתיחה של אי-ודאות תקציבית (עקב אי-אישור תקציב מדינה, הגדלת מטלות השלטון המקומי ללא הגדלת מקורות תואמת וכו'), התקשרויות במתכונת PPP - שותפות בין המגזר העסקי למגזר הציבורי - עשויות לאפשר לרשויות המקומיות הקמת תשתיות במרחב המוניציפאלי תוך ייתור הצורך בתקציב ממשלתי. שותפות זו עתידה לתרום בהיבטים נוספים – כריכת תחזוקת הפרויקט עם הקמתו, תוך ייתור תקציבים לצרכי תחזוקה, חלוקת סיכונים בין הגוף הציבורי והגוף העסקי, הגברת היזמות בשלטון המקומי, העמקת התמקצעות גורמי מקצוע בשלטון המקומי ועוד