מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 15/1/2024
 

שכר לימוד:
2,650 - ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)

2,900 ש"ח - שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -1998 סעיף 19מב, קובע כי כל ארגון הנותן שירות לציבור ומעסיק 25 עובדים לפחות חייב למנות רכז נגישות מקרב עובדיו ונדרש להכשרה על פי חוק.  הרשות המקומית נדרשת לבצע הנגשה במכלול תחומים: מבני ציבור, מקום שאינו בניין, תחבורה, חינוך, אינטרנט, פרסום, הדרכות, אירועים, העסקת אנשים עם מוגבלות.