The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 33/2022 לארגון כנס פורום ראשי רשויות בדימוס לשנת 2022 - מועד הגשת ההצעות נדחה ל-6.10

פורום ראשי הרשויות בדימוס הפועל במסגרת מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר) (להלן: "מש"מ" ) מזמין בזאת הצעות למתן שירותי ארגון ביצוע והפקת כנס ראשי רשויות מקומיות בדימוס אשר יתקיים למשך שלושה ימים במועדים ובמקומות המפורטים במכרז.

שאלות הבהרה בנוגע למכרז יש להעביר בכתב (לדוא"ל בלבד) עד ליום ראשון, 4.9.2022 בשעה 15:00 לכתובת [email protected]. מענה לשאלות ההבהרה יינתן באתר מש"מ www.masham.org.il.

נוסח חוברת המכרז יפורסם באתר מש"מ, בכתובת:   www.masham.org.il החל מיום 28.8.2022.

את ההצעות על נספחיהן יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר), במעטפה סגורה וחתומה לתיבת המכרזים של מש"מ, בחדרה של עו"ד מירה סלומון, ראש מינהל משפט וכנסת במש"מ, ברח' הארבעה 19 תל אביב (קומה 10), וזאת עד ליום רביעי, 21.09.2022 בשעה 12:00. את ההצעות יש להגיש, בהתאם להוראות שבחוברת המכרז.

אין מש"מ מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי. מש"מ רשאי, בכל עת, לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש,  וזאת על פי החלטתו, ללא מתן הסבר למציעים, או לכל גורם אחר.

 

עדכון מיום ‏‏‏כ"ה אלול תשפ"ב, ה-‏22 בספטמבר 2022:

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי 33/2022 לארגון כנס ראשי רשויות בדימוס: המועד האחרון להגשת הצעות – נדחה ליום חמישי, 29.09.2022, בשעה 17:00

את ההצעות על נספחיהן יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר), במעטפה סגורה וחתומה לתיבת המכרזים של מש"מ, בחדרה של עו"ד מירה סלומון, ראש מינהל משפט וכנסת במש"מ, ברח' הארבעה 19 תל אביב (קומה 10), וזאת עד ליום חמישי, 22.09.2022 בשעה 17:00, את ההצעות יש להגיש, בהתאם להוראות שבחוברת המכרז.

 

עדכון מיום ‏‏‏‏ג' תשרי תשפ"ג, ה-‏28 ספטמבר 2022:

הנדון: עדכון - מכרז פומבי 33/2022 לארגון כנס ראשי רשויות בדימוס - המועד האחרון להגשת הצעות – נדחה ליום חמישי, 6.10.2022, בשעה 17:00. לפתיחת מסמך העדכון לחצו כאן, או גוללו אל הקובץ המצורף מטה

 

 

בכבוד רב,

עו"ד מיטל וינקלר תשובה

מנהלת פורום ראשי הרשויות בדימוס

מרכז השלטון המקומי

 

עדכון ודחיית מועד - מכרז 33-2022 לארגון כנס ראשי רשויות בדימוס מונגש.pdf

לצפייה בקובץ המצורף למכרז