חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 2017

חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 2017

חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 2017, אושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת ופורסם ברשומות ביום 30.3.17 (מצ"ב נוסחו).
 
החוק מסדיר לראשונה בתולדות המדינה את חובת התשלום של הרשויות השלטוניות בישראל, ובכללן הרשויות המקומיות, כלפי נותני השירותים מהסקטור הפרטי בפרקי זמן קצובים, תוך שהוא מאזן בצורה טובה בין הצורך לקיים בקרה מספקת על החשבונות המוגשים לגופים השלטוניים לתשלום, לבין הרצון והיכולת להקדים את מועדי התשלום לספקים ככל שניתן.
 
להלן בתמצית עיקרי הוראות החוק ביחס לרשויות המקומיות:
א.     תשלומים לספקים מתקציב שוטף ישולמו בתנאי שוטף פלוס 45 יום.
ב.     תשלומים לקבלנים בגין עבודות הנדסה בנאיות, ישולמו בתנאי שוטף פלוס 80 יום.
ג.      הרשויות המקומיות תוכלנה בעת התקשרות עם ספק לקבוע כי במקרה שבו מעורב מקור מימון חיצוני (כגון תקציב ממשרדי ממשלה או גוף מתוקצב אחר) במימון ההתקשרות, ישולם החלק שמקורו במימון חיצוני, במועדים מאוחרים יותר, והכל ע"פ הוראות החוק.
ד.     החרגת רשויות מקומיות המצויות בתכניות הבראה, או שמונה להן חשב מלווה, מתחולת החוק.
 
 
בהתאם ללשון החוק, תחילת תוקפו ביחס לרשויות המקומיות, בתוך 4 חודשים מיום פרסומו. החוק חל על כל חוזה שייכרת למן יום התחילה ואילך – אלא אם כן המדובר בחוזה שהינו חלק מהליך מכרזי שהחל לפני מועד כניסת החוק לתוקף.

עבור לתוכן העמוד